Himmelens gode
nyheter til Israel,
til hele verden -
og til den enkelte!


Juleevangeliet blir kunngjort
slik kunstneren tolker det:
En Herrens engel stod for dem,
og Herrens herlighet lyste om
dem, og de ble meget forferdet.


Jeg venter på jul, jeg
kommer den snart?
De andre de snakker og snakker
om julegodter og alskens rart
Om søte små lys som skinner så klart
på et tre - og en masse pakker!

Mor sier jeg er så liten jeg,
men hvis jeg er snill liten pike
Da kommer julen også til meg
Men den som er liten blir jo så lei
av å vente, å vente, å vente....

De er hentet fra min barndoms grønne dal, disse versene. Hvem som har skrevet dem, vet jeg ikke. Men på en vakker måte uttrykker de den lilles forventning innfor julens store høytid.

Mye kan sies og skrives, negativt og positivt, om julen. Det som er sikkert er at vi feirer den til minne om, og i takknemlighet til, Den allmektige, evige Gud. Som kom til oss - personlig.

Juleevangeliet er som et eventyr.
Men det er ikke noe eventyr.
Det er et historisk faktum.

Vi merker oss stikkord som at


DET SKJEDDE....
PÅ EI BESTEMT TID....
PÅ EN BESTEMT MÅTE...
PÅ ET BESTEMT STED...
OG
I EN BESTEMT HENSIKT....

 
Fra fødselskirka i Betlehem. Tmg foto

FRELSEREN, MESSIAS,SKULLE BLI  TIL GLEDE FOR HEILE FOLKET:
Det hardt prøvede jødiske folk, den heile verden - og deg og meg!

Måtte det bli slik at vi alle kan si at JEG har sett - Hans stjerne. Slik
disse våre små indiske "Hjerte Til Hjerte"-venner så tydelig vitner  om hver gang jeg er hos dem. Ser du gjenskinnet av stjerna i øynene deres?

 

 

 

 

 


 
Og du Betlehem i Juda land, du er
ingenlunde den ringeste blant
høvdingene i Juda; for fra deg skal
utgå en høvding som skal være
hyrde for mitt folk Israel.

Matt 2:6 og Mika 5:1.
Jack Hazut-foto. www.israelimage.com

Slik finner vi
"JULEEVANGELIET" på bokmål
i evangeliet etter Lukas 2, versene 1 til og med 20,
"1930 oversettelsen":

1 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall.
2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Men også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig.
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
8 Og det var noen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
9 Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de ble meget forferdet.
10 Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner dere en stor glede, som skal vederfares alt folket!
11 Eder er i dag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.
13 Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!
15 Og det skjedde da englene var fart fra dem opp til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!
16 Og de skyndte seg og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben;
17 og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble dem sagt av hyrdene;
19 men Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
20 Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.
(Norsk Bibelselskaps Forlag Revidert oversettelse av 1930-utgaven)
birds

Og i den nyeste 2011 oversettelsen:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.
2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 
3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  
6
 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 
7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  
9
 Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket:
11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.
12
 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.»
13
 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste,
 og fred på jorden
 blant mennesker Gud har glede i!»

15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.»
16
 Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.
17
 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet.
18
 Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte.  
19 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.

20
 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.


Og slik blir
beretningen
gjengitt på
bokmål i
Norsk
Bibel


De fant både Maria og Josef,
og barnet som lå i krybben.
Her slik kunstneren "fant" dem


Luk 2:1-20
1 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.
2 Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.
3 Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.
4 Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,
5 for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.
6 Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.
7 Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.
8 Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.
9 Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.
10 Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.
11 I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad.
12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.
13 Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
14 Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.
15 Og det skjedde, da englene var faret opp fra dem til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.
16 De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.
17 Da de hadde sett det, fortalte de om det ord som var talt til dem om dette barn.
18 Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av hyrdene.
19 Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.
20 Hyrdene vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.


 

 

 

 


Dagens Nasaret...Men også Josef drog
opp fra Galilea, fra byen Nasaret
.....
J
ack Hazut-foto. www.israelimage.com


På nynorsk i Norsk Bibel:

Luk 2:1-20
1 Og det hende i dei dagane at det gjekk ut eit bod frå keisar Augustus at all verda skulle skrivast i manntal.
2 Dette var den fyrste innskrivinga, på den tida då Kvirinius var landshovding i Syria.
3 Og alle gjekk for å la seg skriva inn, kvar til sin by.
4 Josef òg drog opp frå Galilea, frå byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heiter Betlehem, av di han var av Davids hus og ætt,
5 for å la seg skriva inn saman med Maria, festarmøya si, som var med barn.
6 Men det hende medan dei var der, då kom tida då ho skulle føda.
7 Og ho fødde son sin, den fyrstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje rom åt dei i herberget.
8 Det var nokre gjetarar der på staden som var ute på marka og heldt vakt over buskapen sin om natta.
9 Og sjå, ein Herrens engel stod hjå dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande redde.
10 Men engelen sa til dei: Ver ikkje redde! For sjå, eg forkynner dykk ei stor glede – ei glede for alt folket.
11 I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.
12 Og dette skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.
13 Og med eitt var det ein stor himmelhær saman med engelen, som lova Gud og sa:
14 Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda, og Guds hugnad med menneske.
15 Og det hende, då englane hadde fare frå dei opp til himmelen, då sa gjetarane til kvarandre: Lat oss no gå rett til Betlehem og sjå det som har hendt, det som Herren har gjort kjent for oss.
16 Dei skunda seg av stad, og dei fann både Maria og Josef, og barnet som låg i krubba.
17 Då dei hadde sett det, fortalde dei om ordet som var tala til dei om dette barnet.
18 Og alle som høyrde det, undra seg over det gjetarane sa dei.
19 Men Maria gøymde alle desse orda i hjarta og grunda på dei.
20 Gjetarane vende så attende, og dei prisa og lova Gud for alt det dei hadde høyrt og sett, såleis som det hadde vorte sagt dei.


Og
slik står jule-
evangeliet
i engelske
Complete Jewish Bible:


Glimt fra fra pilegrimssted i
Nasaret. Tmg-foto.

1 Around this time, Emperor Augustus issued an order for a census to be taken throughout the Empire.
2
This registration, the first of its kind, took place when Quirinius was governing in Syria.
3
Everyone went to be registered, each to his own town.
4
So Yosef, because he was a descendant of David, went up from the town of Natzeret in the Galil to the town of David, called Beit-Lechem, in Y’hudah,
5
to be registered, with Miryam, to whom he was engaged, and who was pregnant.
6
While they were there, the time came for her to give birth;
7
and she gave birth to her first child, a son. She wrapped him in cloth and laid him down in a feeding trough, because there was no space for them at the inn.
8
In the countryside nearby were some shepherds spending the night in the fields, guarding their flocks,
9
when an angel of Adonai appeared to them, and the Sh<khinah of Adonai shone around them. They were terrified;
10
but the angel said to them, "Don’t be afraid, because I am here announcing to you Good News that will bring great joy to all the people.
11
This very day, in the town of David, there was born for you a Deliverer who is the Messiah, the Lord.
12
Here is how you will know: you will find a baby wrapped in cloth and lying in a feeding trough."
13
Suddenly, along with the angel was a vast army from heaven praising God:

14 In the highest heaven, glory to God!
And on earth, peace among people of good will!

15 No sooner had the angels left them and gone back into heaven than the shepherds said to one another, "Let’s go over to Beit-Lechem and see this thing that has happened, that Adonai has told us about."
6
Hurrying off, they came and found Miryam and Yosef, and the baby lying in the feeding trough.
17
Upon seeing this, they made known what they had been told about this child;
18
and all who heard were amazed by what the shepherds said to them.
19
Miryam treasured all these things and kept mulling them over in her heart.
20
Meanwhile, the shepherds returned, glorifying and praising God for everything they had heard and seen; it had been just as they had been told.


verdens lys

Og slik  lyder Det glade budskap i

«The Orthodox Jewish Bible» - som bruker mange av de hebraiske ord og uttrykk pent sammenvevd med engelsken.
Boka er merket ISBN 0-9393341-04-2, copyright 2002, 2003 by Artists For Israel International med All rights reserved.

 

And it came about at that time that a dvar malchut (decree) was sent out from Caesar Augustus to register everyone in the entire Roman Empire.

|2| This mifkad (census) was before that taken while Quirinius was governor in Syria.

|3| And everyone was traveling to register, each to his own shtetl.

|4| Now Yosef [ben Dovid] also went up from the Galil, from the shtetl of Natzeret, to

Yehudah, to the Ir Dovid (City of David), which is called Beit-Lechem, because he was of the mishpochah and Bais of Dovid.

|5| And Yosef [ben Dovid] went up to register with Miryam, who had been given to him in erusin (betrothal) and who was with child.

|6| And it came about, while they were there, the yamim (days) were fulfilled for Miryam to give birth.

|7| And she bore her ben, her Bechor (firstborn); and she wrapped him in swaddling

clothes, and laid him in an evus (animal feeding trough), because there was no place for them in the malon (inn).

|8| And ro’im (shepherds) were in the same region, living outside in the open air, and

keeping shomer over their eder (flock) balailah.

|9| And, suddenly, a malach Hashem stood before them, and the kavod Hashem shone around them; and they were afraid with a yirah gedolah (great fear).

|10| And the malach said to them, Do not have pachad (fear, terror); for hinei I

announce Besuras HaGeulah to you of great simcha (joy) which will be for kol Am Berit (all the People of the Covenant);

|11| Because hayom, in Ir Dovid, has been born to you a Moshia (Go’el, Savior,

Oisleizer), who is Rebbe Melech HaMoshiach HaAdon. [YESHAYAH 9:5(6)]

|12| And this will be HaOt [The Sign] to you: you will find a small child, an infant,

wrapped in swaddling clothes and lying in an evus.[SHMUEL ALEF 2:34; MELACHIM BAIS 19:29; TEHILLIM 86:17; YESHAYAH 7:14]

|13| And, suddenly, there was with the malach a multitude of the Tzivos Hashem, the

Tzivos HaShomayim (Armies or Hosts of Heaven) praising Hashem, and saying,

|14| Kavod to Hashem in the Highest; and on haaretz shalom among Bnei Adam

kavvanah tovah (of good intention). [YESHAYAH 9:5-6; 52:7; 53:5; MICHOH 5:4-5]

|15| And it came about, when the malachim withdrew from them to Shomayim, the roim (shepherds) were saying to one another, Let us go now up to Beit-Lechem and let us see this thing that has come about which Hashem has made known to us.

|16| And they came in haste and found both Miryam and Yosef [ben Dovid], and the

child was lying in the evus (animal feeding trough, see Isa 53:7 on Moshiach the Seh).
|17| And when the roim saw this, they made known the dvar concerning this yeled

which had been told them.
|18| And all who heard it were amazed about the things which were told them by the

roim (shepherds).

|19| But Miryam was treasuring up all these things, pondering them in her lev.

|20| And the roim went back, and as they returned, they cried, Baruch Hashem! They

gave kavod to G-d for all that they had heard and seen, just as it had been foretold to

them.


Men juleevangeliet ble også forkynt på annen måte - og for flere.
Det finner du blant annet i evangeliet etter Matteus, kapittel 2.
For hva var det de sa, de vise som kom fra Østerland for å se den jødenes konge som nå er født (Matt 2:2)?

Vi har sett hans stjerne i Østen!

Himmelens og universets Gud hadde altså markert og kunngjort begivenheten med all tydelighet, ikke bare lokalt for hyrdene på Betlehems-markene og i Israel, men for den hele verden!


Måtte JULEEVANGELIET
være et trygghetens og gledens anker
som alltid toner i ditt og mitt hjerte - midt i alle livets situasjoner.

Inntil Han kommer tilbake igjen. Ikke som Jesusbarnet. Men som vår Frelser og Forløser. Og i makt og herlighet. Han som er Kongenes Konge. Herrenes Herre. Våre jødiske venner venter hans ankomst. Den kristne venter hans gjenkomst. Den ene, samme person: Jesus Messias, Yeshua HaMoshiach.

Han som dypest sett er Bibelens kjerne og stjerne, slik Skriften selv sier: Messias er det mål som Loven (Guds lære) sikter mot, Han som tilbyr rettferdighet for hver den som fatter tiltro til Ham.
Rom 10:4. (Complete Jewish Bible).

 

Jøde i bønn ved Vestmuren. Tmg-foto

 

GOD JUL - HELE ÅRET!

En evangeliske artikler
av Tor Marius Gauslaa 

Vi du vite mer - så klikk deg inn på de www.adresser du finner her:

 

evangeliet evangeliske artikler hjertetilhjerte hearttoheart yerushlayim yeshua
jesus-messias
gauslaa

Denne siden er en del av informasjons-arbeidet i venneforetaket

 


Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: se eller klikk her
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389
VIPPS: 128178
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.
innsamlingskontrollen
Trygghet for ditt bidrag